Responsab Lojistik / Logistics Manager

Company: Acceso Peanut Enterprise Corporation, S.A.

Job Type:
Full-time

Sector:
Management

Location: Port-au-Prince, Haiti

Start Date: February 05, 2018

Posted On: Jan 22, 2018

Apply now!

Responsab Lojistik / Logistics Manager at Acceso Peanut Enterprise Corporation, S.A.

Job Description:

II. Enfòmasyon sou pòs la
Responsab Lojistik la dwe jere tout machin ak ekipman APEC sou teren an. Li dwe kominike ak kowòdone itilizasyon machin APEC yo avèk Direktè Jeneral la, Direktè Operasyon yo, ak ekip teren an.

III. Fonksyon esansyèl ak Responsabilite
Tach sa yo bay enfòmasyon sou aktivite ki dwe fèt, men li pa limite ak sa sèlman. Sa ki pa ekri la a, pa anpeche ke li fè pati de responsabilite yo, si travay la se menm nan, oubyen lye ak travay la, oubyen se yon tach ki lojikman fè pati pozisyon an.

♣ Sipèvize tout itilizasyon ak mentnans tout machin ak ekipman APEC yo;
♣ Sipèvize ak sipòte responsab flòt machin yo, chofè, ak asistan chofè yo;
♣ Wè avèk Direktè Operasyon yo plan ekip teren an pou kreye plan chak semen pou chofè yo;
o Kowòdone transfè stòk yo avè Direktè Pwodiksyon ak Operasyon yo;
o Kowòdone distribisyon plantil yo avèk Direktè Pepinyè a;
o Kowòdone livrezon pwodui yo avèk Direktè Pwodiksyon an;
o Kowòdone aktivite livrezon snak pou kantin nan lekòl yo avèk Direktè Operasyon an;
♣ Kowòdone mentnans tout machin ak ekipman APEC yo avèk ekip Finans la;
♣ Prepare rapò finansye chak mwa pou chak machin: depans gaz ak sèvis, ak kilometraj machin nan;
Apwouve tout peròl, avans ak ranbousman responsab flòt machin yo, chofè ak asistan chofè yo.

II. Position Description
The logistics manager is responsible for all APEC’s vehicles and field equipment. The logistics manager must communicate and coordinate the use of APEC vehicles with the General Manager, Operations Manager and field team.
 
III. Essential Job Functions & Responsibilities
The duties listed below are intended as illustrations of the types of duties that may be performed. The omission of specific duties does not exclude them from the position if the work is similar, related or a logical assignment to this position.

♣ Oversee the use and maintenance of all APEC vehicles and equipment;
♣ Supervise and support the fleet manager, drivers, and driver assistants;
♣ Review field team work plan with Operations Manager to create weekly work plan for drivers;
o Coordinate inventory transfers with Production Manager and Inventory Manager;
o Coordinate seedling distribution with Nursery Manager;
o Coordinate product delivery with Production Manager;
o Coordinate school feeding snack delivery with Operations Manager;
♣ Coordinate the maintenance of all APEC vehicles and equipment with the finance team;
♣ Prepare monthly financial reports by vehicle: fuel and service costs, and kilometers traveled;
♣ Approve all payroll, advances and reimbursements for the fleet manager, drivers, & assistants.

Job Qualifications:

IV. Edikasyon, eksperyans travay ank lang
♣ Gen yon lisans oubyen fè yon lekòl administrasyon, biznis oubyen jesyon projè;
♣ Twa zan (3) minimum ap travay nan jere ekip nan sèvis transpò, livrezon ak/oubyen sèvis kourye, oubyen yon sektè ki lye ak lojistik an Ayiti oubyen nan yon peyi an devlopman;
♣ Bon jan lespri antreprenè ak bon sans biznis;
♣ Konesans avanse nan Suit aplikasyon Microsoft yo, sitou metòd ramasaj done ak pwodiksyon rapò;
♣ Pale ak ekri trè byen kreyòl ak anglè. Konn pale fransè t’ap enpòtan anpil.

75% deplasman anndan peyi a

IV. Education, Work Experience & Languages
♣ A Bachelor’s degree or major course work in business management, project management; or a related field;
♣ Three (3) years minimum experience managing teams in transport services, delivery and/or courier businesses or related fields in Haiti or other developing economies;
♣ Strong entrepreneurial spirit and business sense;
♣ Advanced user of MS Office Suite applications;
♣ Oral and written fluency in Haitian Creole and English (fluency in French a strong plus).

Up to 75% Local Travel

About Acceso Peanut Enterprise Corporation, S.A.

I. Elevate Social Businesses ak Acceso Peanut Enterprise Corporation:
Elevate Social Businesses (ansyen Clinton Giustra Enterprise Partnership (CGEP)) se yon kreyatè biznis sosyal ki pote solisyon antrepreneryal nan povrete nan mond lan. Elevate kòmanse konstwui depi nan baz la, anba nèt, epi jere biznis k’ap’ travay ak ti plantè ki gen ti fèm, pechè ak fanm antreprenè yo. Elevate ap travay pou amelyore mwayen sibstans yo, kidonk mwayen pou yo viv chak jou, nan ba yo zouti yo bezwen – depi nan fòmasyon ak finansman teknoloji ak inovasyon – epi konekte yo ak mache yo pou yo kapab pwospere.

Elevate mete sou pye de (2) kalite biznis: rasanble plantè yo epi ba yo sèvis agrikòl, ak biznis distribisyon enklizif. Nan kòmanse depi nan baz la, ak yon apwòch ki fokalize sou mache yo ak gwo konpayi yo, nan ofri yon soutyen efecktif ki soti nan ekip santral la, Elevate rive elimine anpil risk ak baryè ki te anpeche biznis sosyal yo rive fè siksè nan devlopman ekonomik. Pou plis enfòmasyon, vizite sit wèb nou  www.elevatesocialbusiness.org.

Nan mwa janvye 2014 la, CGEP, kounye a Elevate, te lanse Acceso Peanut Enterprise Corporation (APEC), yon antrepriz sosyal ki se yon chèn apwovizyonman nan pistach an Ayiti, ki vize amelyorasyon mwayen ti plantè ak ti fèm yo, nan konekte yo ak mache yo, epi ede yo grandi ak mete an pratik teknik agrikilti dirab. Depi lane 2014, APEC sipòte plis pase 3,000 ti plantè atravè fòmasyon, pakè kredi agrikòl, ak angajman pou l’ achte nan yon pri mache ki ekitab. Pou kounye a, APEC deja rasanble, teste ak livre plis ke 750 tòn metric pistach bay plis ke yon douzèn achtè, epi sèvi kòm yon entèmedyè enpòtan ant ti plantè yo, achtè local ak entènasyonal, ak plizyè òganizasyon an Ayiti.

About Elevate Social Businesses & Acceso Peanut Enterprise Corporation:
Elevate Social Businesses (formerly Clinton Giustra Enterprise Partnership) is a social business builder that brings entrepreneurial solutions to global poverty. Elevate builds from scratch and manages businesses that work with smallholder farmers, fishers, and women entrepreneurs. Elevate works to improve their livelihoods by providing the tools they need – from training and financing to technology and innovation – and connecting them to markets where they can prosper.

Elevate builds two types of businesses: farmer services and aggregation, and inclusive distribution. By building businesses from scratch using a market-driven approach working with large companies and providing value-added support from an expert central team, Elevate is able to eliminate many of the risks and barriers that prevent social businesses focused on economic development from being successful. For more information, visit www.elevatesocialbusiness.org.

In January 2014, CGEP launched Acceso Peanut Enterprise Corporation (APEC), a peanut supply chain social business in Haiti aimed at improving smallholder livelihoods through market connections and enhanced and sustainable agriculture techniques. Since 2014, APEC has supported over 3,000 farmers through trainings, credit packages, and purchase commitments at fair market prices. To date, APEC has aggregated, tested, and delivered over 750 MT of peanuts to dozens of buyers, and served as a critical, value creating intermediary between smallholder famers, domestic and international buyers and numerous organizations in Haiti.

Job509 provides info on job opportunities for Haitian professionals inside or outside of Haiti.

Follow Job509

Rebo Behrmann_motors Usaid Crs Worldvision Dhl Bseiph_job509 Image brana

Log in   Lost your password?